Kontakt - úřední deska

 

 

Adresa:

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla,                  Komenského 305, 763 61  Napajedla

Telefon:

577 944 257, 577 941 077

Fax:

577 944 257

Mobil ředitelna:

724 841 017

Mobil sborovna:

724 841 088

E-mail:

zusnap@zlinedu.cz

Web:

http://www.zusrf.cz//

 

 

Ředitel školy:

Mgr. Emil Sláma

Telefon:

577 941 077

E-mail:

zusnap@zlinedu.cz 

 

 

Zástupkyně ředitele:

Lenka Hanáčková

Telefon:

733 739 630

E-mail:

Hanackova.L@seznam.cz 

 

Úřední deska

 

1. Název:  

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, Komenského 305, Napajedla

2. Důvod a způsob založení:

Rozhodnutím MŠMT č.j. 14691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla stala s účinností od 1. dubna 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) - IČO 46311131. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.  Předmět činnosti organizace je vymezen příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů a prováděcími předpisy.  

3. Organizační struktura:

IZO 102 331 090

Organizační schéma školy:  http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Komenského 305, 763 61 Napajedla

Kancelář školy: budova školy, 1. patro, dveře č. 214

Telefonní čísla: viz výše

Číslo faxu: 577 944 257

Adresa internetové stránky:  http://www.zusrf.cz//

Adresa e-podatelny:  škola nemá zařízenou elektronickou podatelnu

Elektronická adresa: zusnap@zlinedu.cz,  Hanackova.L@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat:

KB pobočka Otrokovice č.ú. 1590520237/0100

6. Identifikační číslo školy:

IČ 46311131

7. Daňové identifikační číslo školy:

Škola není plátce DPH 

8. Dokumenty školy:

Rozvrhy školy, školní řád, školní vzdělávací program, organizační řád školy, výroční zprávy a vnitřní směrnice. Dokumenty jsou dostupné na vyžádání v kanceláři školy, 1. patro, dveře č. 214, některé z nich přímo na webových stránkách školy: http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10

9. Žádosti o informace:

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně prostřednictvím kanceláře školy, který zajistí osobu pro žadatele.

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) e-mailem na adresu zusnap@zlinedu.cz.

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

c) písemně ne adresu Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, Komenského 305.

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře školy písemně nebo ústně po předchozí telefonické domluvě.  

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.  

12. Formuláře - seznam používaných formulářů a místo, kde lze formulář získat:

Přihláška do ZUŠ

Odhlášení žáka

Formuláře lze získat v tištěné podobě v kanceláři školy, nebo http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10&mn=10 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje je ke stažení na adresách:

Dokumenty MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/dokumenty

Zlínský kraj: http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

15. Úhrada za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

Škola je bez licenčních smluv.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.